بستن
سبد خرید

بررسی ضریب تبدیل غذایی ماهیان سردابی و گرمابی چیست

بررسی ضریب تبدیل غذایی ماهیان سردابی و گرمابی چیست

۱۳۹۹/۰۱/۲۱ بررسی ضریب تبدیل غذایی ماهیان سردابی و گرمابی چیست ضریب تبدیل غذایی یا Feed Conversion Ratio
عبارت از نسبت میزان غذای مصرف شده به میزان رشد انجام شده
بعنوان مثال در صورت مصرف 1200 گرم غذا و افزایش
وزن 1000 گرم ضریب تبدیل مقدار 1.2 محاسبه می شود
شایان توجه است که چون رطوبت غذای مصرف معمولا بیش از ده درصد نیست و افزایش وزن ماهی بطور زنده و تر لحاظ می شود رخداد اعداد ضریب تبدیل کوچکتر از 1 بخصوص در مرحله پرورش بچه ماهی پدیده ایی منطقی و عادی است.

صریب تبدیل غذایی یا FCR

از آنجا که بیش از 60 درصد هزینه های تولید در پرورش ماهی به خرید غذا مرتبط است هوشیاری در محاسبه متناوب این ضریب در آینده اقتصادی مزرعه اهمیت بسیار زیادی دارد.
همچنین از آنجا که هر نوع مشکل سوء مدیریتی در نگهداری ، فضای پرورش ، شاخص های آب و غیره اثرات مخربی در رشد و نهایتا ضریب تبدیل خواهد داشت کنترل این شاخص و دریافت ضرایب تبدیل استاندارد راهنمای بسیار خوبی برای مدیر مزرعه برای ارزیابی روند تولید در مزرعه می باشد.
برای محاسبه درست ضریب تبدیل اولین و مهمترین نکته داشتن آمار دقیق با واقعیت پذیری بیشتر از 95 درصد است .
انجام عملیات بیومتری استاندارد و دقیق در دوره های چهارده روزه از اهمیت ویژه ایی برای محاسبه ضریب تبدیل برخوردار است.
بسیار دیده شده که پرورش دهندگان با تقسیم سالیانه مقدار غذای خریداری شده و تقسیم آن بر کل وزن پرواری فروخته شده ضریب تبدیل سالیانه را محاسبه می کنند.. علی رغم اینکه این محاسبه بلحاظ اقتصادی بسیار مفید است اما انجام آن صرفا بطور سالیانه موجب می شود که با اتفاق اقتصادی که افتاده و قابلیت جبران ندارد روبرو باشیم ، در صورتیکه محاسبه ضریب تبدیل لازم است در دوره های چهارده روزه انجام شود تا همیشه در طول دوره پرورش بعنوان چراغ راهنمای شرایط بهداشتی و فیزیولوژیک و اقتصادی مزرعه قابلیت خود را نشان دهد و اثرات آن را در اصلاح روشهای رایج مزرعه شاهد باشیم .
در بخش های بعدی به محاسبه تئوریک ضریب نبدیل، چگونگی انجام بیومتری درست، و چگونگی محاسبه پیش بینی رشد در مزرعه پرداخته خواهد شد.

در بین گونه های پرورش آبزی و غیر آبزی ماهی دارای بالاترین ضریب تبدیل غذایی(شکل زیر) می باشد. بنابراین بنابراین استفاده از رژیم غذایی استاندارد می تواند تضمین کننده تولید آبزی با بهره وری بالا باشد.

بهره وری غذایی آبزیان

عملیات بیومتری ماهی سردآبی و گرمابی

برای محاسبه ضریب تبدیل صحیح باید بتوانیم درست بیومتری کنیم.
بیومتری یا زیست سنجی عملیاتی است که در آن نمونه برداری از جمعیت داخل استخر میکنیم و میانگین وزنی استخر را بدست می آوریم.
نکات زیر برای انجام بیومتری درست الزامی است:
1- بیست و چهار ساعت قبل از بیومتری قطع غذاکنید
2- در استخرهای استاندارد پرورش گله موجود استخر را با پره کشی در یک گوشه استخر جمع و متراکم کنید
(اینکار در استخر های غیر استاندارد دشوار است )
3- یک تور ساچوک ماهی با تور سالم، ترازوی 10 کیلویی ، سطل آب ده تا پانزده لیتری، ماشین حساب ، آبکش دسته دار کوچک یا متوسط ، و دفترچه یادداشت آماده کنید.
4- هر بیومتری از استخر باید حداقل سه مرتبه تکرار شود
5- در مجموع سه نمونه بهتر است حداقل یک درصد جمعیت گله تعداد ماهیان شمارش شده باشد
6- وسایل بیومتری و ترازو را در نزدیک ترین جای ممکن به محل جمع کردن ماهیان قرار دهید.
7- ابتدا مقداری آب در سطل ریخته آنرا روی ترازو قرار دهید و ترازو را پارسنگ یا صفر کنید
8- با ساچوک اولین نمونه ماهی را از آب صید کنید و درهوا نگهدارید تا ریختن آب از زیر تور به حداقل برسد
9- می توانید با پارچه بزرگی زیر تور ساچوک را کمی خشک کنید تا آب کمتری به همراه ساچوک وارد سطل شود
10- پس از ریختن ماهیان داخل ساچوک به داخل سطل درب سطل را بگذارید تا ماهیان قرار بگیرند و از تقلا بیفتند تا عدد ترازو بتواند تقریبا به ثبات خوبی برسد
11- سطل را به سمت دیگر استخربرده وبا آبکش دسته دار اقدام به شمارش ماهیان داخل سطل کنید.
12- اعداد وزن و تعداد را بلافاصله یادداشت کنید و وزن به گزم را تقسیم بر تعداد کنید تا میانگین وزنی نمونه اول به دست آید.
13- این کار را سه بار انجام دهید. اگر در استخر مورد بیومتری بعنوان مثال ده هزار ماهی باشد باید جمع تعداد ماهیان شمارش شده در سه نمونه بیومتری یکصد عدد باشد
14- میانگین وزنی سه نمونه را محاسبه کنید و بلافاصله در همان زمان این عدد را با میانگین بدست آمده در بیومتری دوره قبل مقایسه کنید.
15- اگر عدد ثبت شده افزایش وزن معنی داری را نزدیک به پیش بینی رشد محاسبه شده نشان داد عمل بیومتری خاتمه یافته است
16- اگر عدد میانگین بدست آمده تفاوت معنی داری با میانگین دوره قبلی ندارد ( چه بیش از اندازه پایین باشد یا بالا باشد ) عمل بیومتری را باز هم تکرار کنید و دقت خود را بر تور کشی و میانگین گرفتن افزایش دهید.
17-هیچگاه از عمل غذادهی و ساچوک زدن برای گرفتن نمونه ماهی برای بیومتری استفاده نکنید
18- پس از پایان بیومتری اعداد بدست آمده را با اعداد بیومتری دوره قبلی و اعداد پیش بینی رشد مقایسه کنید .
19- با بدست آوردن مقدار وزن افزایش یافته در استخر و،تفسیم غذای خورده شده بر آن ضریب تبدیل را محاسبه کنید
20- برای اینکار ثبت روزانه مقدار غذای داده شده بطور روزانه بسیار اهمیت دارد
21-پس از پایان بیومتری بهتر است اقدام به یک وعده سبک حمام نمک کنید.

تهیه و تنظیم

تکنو آبزی

ورود یا عضویت در سایت
افزودن محصول به سبد خرید
پرداخت بخشی از هزینه جهت کارشانسی اولیه
بررسی صحت و اصالت محصولات توسط کارشناس
پرداخت مابقی هزینه و هزینه ارسال
ارسال سفارش