بستن
سبد خرید

محاسبه ظرفیت حمل آمونیاکی آب مزارع پرورش ماهی قزل آلا

محاسبه ظرفیت حمل آمونیاکی آب مزارع پرورش ماهی قزل آلا

۱۳۹۹/۰۱/۲۱ محاسبه ظرفیت حمل آمونیاکی آب مزارع پرورش ماهی قزل آلا عمده ترین گرادیانت غذائی در آبزی پروری جهت تولید انرژی، میزان پروتئین موجود در غذا می باشد. مهمترین ماده ای که در نتیجه متابولیسم پروتئین ها تولید می گردد، آمینو اسید ها می باشد، این ماده اجزای تشکیل دهنده پروتئین می باشد که به صورت ضروری و غیر ضروری طبقه بندی می شود. آمینو اسید ها در نتیجه هضم و جذب ماهی در نهایت به شکل یون آمونیوم از آبشش ها دفع شده و در محیط پرورش ماهی بدلیل حلالیت بالا در آب بشکل محلول در می آید. این ماده به دو شکل یون آمونیوم (NH4+) و آمونیا ( NH3) موجود می باشد. یون آمونیوم را بعنوان آمونیاک یونیزه و غیر سمی و آمونیاک غیر یونیزه را بعنوان آمونیای سمی تلقی می کنند. مجموع غلظت یون آمونیوم و آمونیاک را آمونیاک تام (TOTAL amoniacal nitrogen) یا TAN می نامند. میزان مجاز آمونیای تام برای پرورش قزل الا 3 میلی گرم در لیتر و میزان مجاز آمونیاک حداکثر 0.025 میلیگرم در لیتر می باشد. میزان یونیزاسیون آمونیاک در آب تابعی از دما و PH آب است. بنابرین با بررسی دما و پی اچ آب میتوان میزان آمونیاک محدود کننده محیط پرورش ماهی را بیان نمود.

ظرفیت حمل آمونیاکی آب

ظرفیت حمل آمونیاک یا ammonia carrying capacity از المانهای بسیار مهم محدود کننده میزان تراکم ماهی در مزارع آبزی پروری می باشد. این ماده با میزان آب ورودی مزارع پرورش وابستگی زیادی دارد. هدف از سنجش ظرفیت حمل آمونیاکی آب ، محاسبه میزان غذادهی ماهیان پرورشی در طول یک روز می باشد. اگر میزان تغذیه ماهی بیشتر از حد استاندارد صورت بگیرد، این رویکرد سبب افزایش آمونیاک آب شده و مرگ موجود زنده را به همراه می آورد.

روش محاسبه ظرفیت حمل آمونیاک

  1. میزان دما و p آب را بطور دقیق مشخص کنید.
  2. غلظت آمونیا را از جدول پیوست استخراج کنید. برای این کار دما و PH را در جدول پیدا کنید و با وصل دو عدد به هم غلظت مجاز را مشخص کنید.
  3. دبی آب را بر حسب لیتر در ثانیه مشخص کنید
  4. از معادله زیر برای تعیین میزان تولید در یک دوره استفاده کنید.

دستگاه کاهش آمونیاک

معادله1:معادله محاسبه ظرفیت حمل آمونیاکی آب

ACC=Q*AAC*375

ACC: ظرفیت حمل آمونیاکی برحسب کیلوگرم ماهی پرواری قابل تولید

Q= میزان جریان آب تازه بر حسب لیتر در ثانیه

ACC= مقدار آمونیاک تام محاسبه بر حسب جدول

375= ضریب انطباق تولید

لازم به ذکر است که معادله شماره یک صرفا برای برنامه تولید در یک دوره کاربرد دارد.

بعنوان مثال

ظرفیت حمل آمونیاکی را برای منبع آبی با دبی 20 لیتر در ثانیه و دمای 18 درجه و Ph معادل 7/8 محاسبه کنید.

ACC=20*1.19*375=8925kgfish

پس از محاسبه ظرفیت حمل آمونیاکی با تقسیم مقدار بدست آمده بر تراکم حداکثر نگهداری که مد نظر می باشد مقدار فضای پرورش قابل محاسبه است. در مثال فوق با رعایت تراکم حداکثر 35 کیلوگرم در متر مکعب، فضای پرورش مورد نیاز معادل 255 متر مکعب خواهد بود.

عوامل کاهش دهنده آمونیاک آب در مزارع پرورش قزل آلای

اکسیژن دهی بوسیله سیستم های مختلف

دستگاه فیلتر درام

استفاده از بیوفیلتر

تدوین دفتر فنی تکنو آبزی

مبانی و روش محاسبه سریع ظرفیت حمل آمونیاکی آب در پرورش ماهیان سردآبی

ورود یا عضویت در سایت
افزودن محصول به سبد خرید
پرداخت بخشی از هزینه جهت کارشانسی اولیه
بررسی صحت و اصالت محصولات توسط کارشناس
پرداخت مابقی هزینه و هزینه ارسال
ارسال سفارش